Společnost Jakub Kokeš CZ, s.r.o., se sídlem: Frimlova 342/35, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, IČO: 273 38 002, jakožto správce osobních údajů (dále také jako „Správce osobních údajů“) ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako důvěrné a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

 1. zpracování osobních údajů prováděné společností Jakub Kokeš CZ, s.r.o. během Vašeho používání webových stránek kotevnitechnika.cz, či během Vaší návštěvy našeho areálu;
 2. zpracování osobních údajů prováděné společností Jakub Kokeš CZ, s.r.o. během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu, telefonu, či jiných komunikačních kanálů;
 3. zpracování osobních údajů ze strany společnosti Jakub Kokeš CZ, s.r.o. během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli;
 4. zpracování osobních údajů při plnění právních povinností společnosti Jakub Kokeš CZ, s.r.o.;
 5. zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Jakub Kokeš CZ, s.r.o.

 Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Společnost Jakub Kokeš CZ, s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • uzavření a plnění smlouvy, včetně jejího sjednání;
 • plnění právních povinností;
 • ochrana oprávněného zájmu správce;
 • výkon pracovněprávní agendy;
 • výkon smluvní a účetní agendy vůči svým zákazníkům a obchodním partnerům;
 • ochrana osob, majetku a obchodních informací;
 • marketing.

ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje:

jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, transakční údaje (číslo účtu), datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu či jiných průkazů totožnosti.

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb. Správce je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se společností Jakub Kokeš CZ, s.r.o, popř. jiné údaje, které společnost Jakub Kokeš CZ, s.r.o obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije správce za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je společnost povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů, a to v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Klient, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

 1. na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli společnost Jakub Kokeš CZ, s.r.o. zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 2. na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás společnost Jakub Kokeš CZ, s.r.o. zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnost Jakub Kokeš CZ, s.r.o. provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně: V případě, že požádáte o výmaz, společnost Jakub Kokeš CZ, s.r.o. vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 4. na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, společnost Jakub Kokeš CZ, s.r.o. osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 5. na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby společnost Jakub Kokeš CZ, s.r.o. osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jí poskytl(a), předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, společnost Jakub Kokeš CZ, s.r.o. nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 6. na vznesení námitky: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Jakub Kokeš CZ, s.r.o. V případě, že společnost Jakub Kokeš CZ, s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 7. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.